Giải sgk Toán 7 | Giải bài tập Toán 7 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Lời giải bài tập Toán lớp 7 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 & Tập 2 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 7.

1 1104 lượt xem

Giải SGK Toán 7 (Sách mới)

Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1: Số hữu tỉ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Luyện tập chung trang 14, 15

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Luyện tập chung trang 24

Bài tập cuối chương 1 trang 25

Chương 2: Số thực

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7: Tập hợp các số thực

Luyện tập chung trang 38

Bài tập cuối chương 2 trang 39

Chương 3: Góc và đường thẳng song song

Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Luyện tập chung trang 50

Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Bài 11: Định lí và chứng minh định lí

Luyện tập chung trang 58

Bài tập cuối chương 3 trang 59

Chương 4: Tam giác bằng nhau

Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác

Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Luyện tập chung trang 68

Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Luyện tập chung trang 74

Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

Luyện tập chung trang 86

Bài tập cuối chương 4 trang 87

Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng

Luyện tập chung trang 107

Bài tập cuối chương 5 trang 108, 109

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam

Toán lớp 7 Tập 2

Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Bài 20: Tỉ lệ thức

Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập chung trang 10

Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Luyện tập chung trang 20

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến

Bài 24: Biểu thức đại số

Bài 25: Đa thức một biến

Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Luyện tập chung trang 35

Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Luyện tập chung trang 45

Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Bài 29: Làm quen với biến cố

Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố

Luyện tập chung trang 57

Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 32: Quan hệ đường giữa đường vuông góc và đường xiên

Bài 33: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Luyện tập chung trang 71

Bài 34: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến. Ba đường phân giác trong một tam giác

Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Luyện tập chung trang 83

Bài tập cuối chương 9

Giải Toán 7 Cánh diều

Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1: Số hữu tỉ

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số thực

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2: Tập hợp R các số thực

Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 4: Làm tròn và ước lượng

Bài 5: Tỉ lệ thức

Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 7: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Hình học trực quan

Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 2: Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Góc. Đường thẳng song song

Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2: Tia phân giác của một góc

Bài 3: Hai đường thẳng song song

Bài 4: Định lí

Bài tập cuối chương 4

Toán lớp 7 Tập 2

Chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 4: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài tập cuối chương 5

Chương 6: Biểu thức đại số

Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến

Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

Bài 4: Phép nhân đa thức một biến

Bài 5: Phép chia đa thức một biến

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Tam giác

Bài 1: Tổng các góc của một tam giác

Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

Bài 3: Hai tam giác bằng nhau

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh

Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

Bài 7: Tam giác cân

Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên

Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài tập cuối chương 7

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 3: Dung tích phổi

Thực hành một số phần mềm

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 7 Tập 1

Phần số và Đại số

Chương 1: Số hữu tỉ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số thực

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)

Bài tập cuối chương 2

Phần Hình học và đo lường

Hình trực quan

Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn

Bài 1: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

Bài tập cuối chương 3

Hình học phẳng

Chương 4: Góc và đường thẳng song song

Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2: Tia phân giác

Bài 3: Hai đường thẳng song song

Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Một số yếu tố thống kê

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp

Bài tập cuối chương 5

Toán lớp 7 Tập 2

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

Mở đầu trang 5 Toán 7 Tập 2

Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Biểu thức đại số

Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

Bài 2: Đa thức một biến

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Cách tính điểm trung bình môn học kì

Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Tam giác

Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác

Bài 2: Tam giác bằng nhau

Bài 3: Tam giác cân

Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên

Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học

Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

Câu hỏi trang 85 Toán 7 Tập 2

Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên

Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên

Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Nhảy theo xúc xắc

Bài tập cuối chương 9

Toán 7 Tập 2

Chương 3: Thống kê

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Luyện tập trang 8, 9

Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Luyện tập trang 12

Bài 3: Biểu đồ

Luyện tập trang 14, 15

Bài 4: Số trung bình cộng

Luyện tập trang 20, 21, 22

Ôn tập chương 3

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập trang 36

Bài 5: Đa thức

Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Luyện tập trang 40, 41

Bài 7: Đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Luyện tập trang 46

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Ôn tập Chương 4

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Luyện tập trang 56

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên; đường xiên và hình chiếu

Luyện tập trang 59, 60

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Luyện tập trang 63, 64

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Luyện tập trang 67

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Luyện tập trang 70, 71

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Luyện tập trang 73

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Luyện tập trang 76, 77

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Luyện tập trang 80

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

Luyện tập trang 83

Ôn tập chương 3

Bài tập ôn cuối năm