Giải sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa 10 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hóa 10.

1 4187 lượt xem

Giải SGK Hóa học 10 (Sách mới)

Giải Hóa học 10 Kết nối tri thức

Mở đầu

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Bài 2: Nguyên tố hóa học

Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Bài 4: Ôn tập chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Ôn tập chương 2

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 10: Quy tắc octet

Bài 11: Liên kết ion

Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác Van der waals

Bài 14: Ôn tập chương 3

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 16: Ôn tập chương 4

Chương 5: Năng lượng hóa học

Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

Bài 18: Ôn tập chương 5

Chương 6: Tốc độ phản ứng

Bài 19: Tốc độ phản ứng

Bài 20: Ôn tập chương 6

Chương 7: Nguyên tố nhóm halogen

Bài 21: Nhóm halogen

Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide

Bài 23: Ôn tập chương 7

Giải Hóa học 10 Cánh diều

Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử

Bài 1: Nhập môn hóa học

Bài 2: Thành phần của nguyên tử

Bài 3: Nguyên tố hóa học

Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

Chủ đề 3: Liên kết hóa học

Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Quy tắc octet

Bài 10: Liên kết ion

Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals

Chủ đề 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử

Chủ đề 5: Năng lượng hóa học

Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

Chủ đề 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học

Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm VIIA (nhóm halogen)

Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen

Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Giải Hóa học 10 Chân trời sáng tạo

Mở đầu

Bài 1: Nhập môn Hóa học

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

Bài 2: Thành phần của nguyên tử

Bài 3: Nguyên tố hóa học

Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 8: Quy tắc octet

Bài 9: Liên kết ion

Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

Chương 5: Năng lượng hóa học

Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

Chương 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

Chương 7: Nguyên tố nhóm VIIA – Halogen

Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA

Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide