Giải sgk Tiếng Anh 4 | Giải bài tập Tiếng Anh 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 ngắn gọn, chi tiết, đầy đủ cả năm giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 4.

1 1324 lượt xem

Giải SGK Tiếng anh 4 (Sách mới)

Giải Toán 11 Global success

Starter

Lesson A (trang 7)

Lesson B (trang 8)

Lesson C (trang 9)

Unit 1: My friends

Lesson 1 (trang 10, 11)

Lesson 2 (trang 12, 13)

Lesson 3 (trang 14, 15)

Unit 2: Time and daily routines

Lesson 1 (trang 16, 17)

Lesson 2 (trang 18, 19)

Lesson 3 (trang 20, 21)

Unit 3: My Week

Lesson 1 (trang 22, 23)

Lesson 2 (trang 24, 25)

Lesson 3 (trang 26, 27)

Unit 4: My birthday party

Lesson 1 (trang 28, 29)

Lesson 2 (trang 30, 31)

Lesson 3 (trang 32, 33)

Unit 5: Things we can do

Lesson 1 (trang 34, 35)

Lesson 2 (trang 36, 37)

Lesson 3 (trang 38, 39)

Review 1 & Extension activities

Review 1 (trang 40, 41)

Extension activities (trang 42, 43)

Giải Toán 11 ilearn Smart Start

Unit 1: Animals

Lesson 1 (trang 6)

Lesson 2 (trang 9)

Lesson 3 (trang 12)

Science (trang 15)

Review and Practice (trang 18)

Unit 2: What can I do

Lesson 1 (trang 20)

Lesson 2 (trang 23)

Lesson 3 (trang 26)

Culture (trang 29)

Review and Practice (trang 32)

Unit 3: Weather

Lesson 1 (trang 34)

Lesson 2 (trang 37)

Lesson 3 (trang 40)

Geography (trang 43)

Review and Practice (trang 46)

Giải Toán 11 Family and Friends

Unit 1: Nice to see you again

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Lesson 1 (trang 6-7)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Lesson 2 (trang 8-9)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Lesson 3 (trang 10-11)

Unit 2: I'm from Japan

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: Lesson 1 (trang 12-13)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: Lesson 2 (trang 14-15)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: Lesson 3 (trang 16-17)

Unit 3: What day is it today

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: Lesson 1 (trang 18-19)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: Lesson 2 (trang 20-21)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: Lesson 3 (trang 22-23)

Unit 4: When's your birthday

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Lesson 1 (trang 24-25)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Lesson 2 (trang 26-27)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Lesson 3 (trang 28-29)

Unit 5: Can you swim

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Lesson 1 (trang 30-31)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Lesson 2 (trang 32-33)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Lesson 3 (trang 34-35)

Review 1

Tiếng Anh lớp 4 Review 1 (trang 36-37)

Tiếng Anh lớp 4 Review 1 Short Story: Cat and Mouse 1 (trang 38-39)

Unit 6: Where's your school?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Lesson 1 (trang 40-41)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Lesson 2 (trang 42-43)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Lesson 3 (trang 44-45)

Unit 7: What do you like doing?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: Lesson 1 (trang 46-47)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: Lesson 2 (trang 48-49)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: Lesson 3 (trang 50-51)

Unit 8: What subjects do you have today?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: Lesson 1 (trang 52-53)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: Lesson 2 (trang 54-55)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: Lesson 3 (trang 56-57)

Unit 9: What are they doing?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Lesson 1 (trang 58-59)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Lesson 2 (trang 60-61)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Lesson 3 (trang 62-63)

Unit 10: Where were you yesterday?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Lesson 1 (trang 64-65)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Lesson 2 (trang 66-67)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Lesson 3 (trang 68-69)

Review 2

Tiếng Anh lớp 4 Review 2 (trang 70-71)

Tiếng Anh lớp 4 Review 2 Short Story: Cat and Mouse 2 (trang 72-73)

Unit 11: What time is it?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: Lesson 1 (trang 6-7)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: Lesson 2 (trang 8-9)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: Lesson 3 (trang 10-11)

Unit 12: What does your father do?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: Lesson 1 (trang 12-13)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: Lesson 2 (trang 14-15)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: Lesson 3 (trang 16-17)

Unit 13: Would you like some milk?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1 (trang 18-19)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 2 (trang 20-21)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 3 (trang 22-23)

Unit 14: What does she look like?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 1 (trang 24-25)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2 (trang 26-27)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 3 (trang 28-29)

Unit 15: When's children's say?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: Lesson 1 (trang 30-31)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: Lesson 2 (trang 32-33)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: Lesson 3 (trang 34-35)

Review 3

Tiếng Anh lớp 4 Review 3 (trang 36-37)

Tiếng Anh lớp 4 Review 3 Short Story: Cat and Mouse 3 (trang 38-39)

Unit 16: Let's go to the book shop

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Lesson 1 (trang 40-41)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Lesson 2 (trang 42-43)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Lesson 3 (trang 44-45)

Unit 17: How much is the T-shirt?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: Lesson 1 (trang 46-47)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: Lesson 2 (trang 48-49)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: Lesson 3 (trang 50-51)

Unit 18: What's your phone number?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Lesson 1 (trang 52-53)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Lesson 2 (trang 54-55)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Lesson 3 (trang 56-57)

Unit 19: What animal do you want to see?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Lesson 1 (trang 58-59)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Lesson 2 (trang 60-61)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Lesson 3 (trang 62-63)

Unit 20: What are you to do this summer?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: Lesson 1 (trang 64-65)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: Lesson 2 (trang 66-67)

Review 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 4 (trang 70-71)

Tiếng Anh lớp 4 Review 4 Short Story: Cat and Mouse 4 (trang 72-73)