TOP 100 Đề thi Toán 10 (cả năm) Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Toán 10 – Chân trời sáng tạo chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 10.

Mục lục Đề thi Toán 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề cương Giữa học kì 1 Toán lớp 10 (Chân trời sáng tạo) 2022-2023 chi tiết nhất

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

-----------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án - Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)

Câu 1: Trong các bất phương trình dưới đây, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 0x + 7y > 9 + 7y;

B. 1x+y10;

C. x2 – 2y < 0;

D. 12x + 0.y2 ≥ 5 – y.

Câu 2: Cho A=;5B=0;+. Tập hợp AB là:

A. [0; 5].

B. ℝ;

C. (0; 5);

D. (0; 5].

Câu 3: Cho tam giác ABC có sinA = 32. Tính sin(B + C).

A. sin(B + C) = 32;

B. sin(B + C) = 12;

C. sin(B + C) = -32;

D. sin(B + C) = -12.

Câu 4: Tính giá trị biểu thức sau: M = sin75° + tan45° + cos165°.

A. M = 1;

B. M = 2;

C. M = 0;

D. M = – 1.

Câu 5: Cho hình thoi ABCD có góc DAB^=60° cạnh 2a. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. AD+AB=2a3;

B. OB+AD=a32;   

C. OBDC=a3;                                     

D. BABC=2a3.

Câu 6: Cho tam giác ABC với M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. AM+MB+AB=0;                                

B. MA+MB+MC=0;

C. AM+MC+CA=0;                                

D. AB+AC+AM=0.

Câu 7: Cho hình bình hành ABCD, có AB = 4, BC = 5, BD = 7. Độ dài của AC gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 7,0;                                                          

B. 5,9;

C. 5,7;                                                          

D. 7,5.

Câu 8: Cho hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. AC+CD=BC;      

B. BA+BC=AC;      

C. AB+AD=BD;      

D. CA+AD=DC.

Câu 9: Cho tập M = {1; 2; 3; 4; 5} và tập N = {3; 4; 5}. Số các tập X có 4 phần tử thỏa mãn N ⊂ X ⊂ M là :

A. 1;                           

B. 2;                            

C. 3;                           

D. 4.

Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = 6, C^=45°,A^=80°. Độ dài cạnh BC là:

A. BC ≈ 8,4;

B. BC ≈ 4,3;

C. BC ≈ 7,0;

D. BC ≈ 5,2.

..................................

..................................

..................................