TOP 100 Đề thi Kinh tế pháp luật 10 (cả năm) Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Kinh tế pháp luật 10 – Chân trời sáng tạo chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Kinh tế pháp luật lớp 10.

Mục lục Đề thi Kinh tế pháp luật 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 2 Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Học kì 2 Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

---------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Giữa học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án - (Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các hoạt động kinh tế cơ bản không bao gồm hoạt động nào sau đây?

A. Sản xuất.

B. Phân phối – trao đổi.

C. Tiêu dùng.

D. Chính trị.

Câu 2. Tạo ra sản phẩm (hữu hình hay vô hình) nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người thuộc yếu tố nào của hoạt động kinh tế?

A. Mục đích.

B. Yêu cầu.

C. Động lực.

D. Kết quả.

Câu 3. Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

A. Hai.

B. Ba.

C. Bốn.

D. Năm.

Câu 4. Thị trường ra đời từ khi nào sau đây?

A. Kinh tế tự cấp tự túc ra đời.

B. Khi con người tạo ra công cụ lao động.

C. Khi nền kinh tế hàng hóa ra đời.

D. Khi con người ra đời.

Câu 5. Phương án nào dưới đây thuộc thị trường các loại hàng hoá và dịch vụ?

A. Thị trường lao động.

B. Thị trường tư liệu tiêu dùng.

C. Thị trường chứng khoán.

D. Thị trường quốc tế.

Câu 6. Giá trị của hàng hóa được đo bằng

A. nhu cầu sử dụng.

B. giá cả.

C. giá trị sử dụng.

D. mức độ tiêu dùng.

Câu 7. Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua và người bán được gọi là

A. giá cả.

B. giá trị.

C. giá cả thị trường.

D. giá cả dự tính.

Câu 8. Ngân sách Nhà nước cần được cơ quan nào thông qua trước khi thi hành?

A. Quốc hội.

B. Nhà nước.

C. Chính phủ.

D. Viện kiểm sát.

Câu 9. Ngân sách nhà nước có vai trò như thế nào đối với một quốc gia?

A. Là nguồn lực để duy trì bộ máy nhà nước.

B. Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản.

C. Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội.

D. Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước.

Câu 10. Nguồn thu chủ yếu nhất của ngân sách nhà nước là

A. thuế.

B. vốn đầu tư nước ngoài.

C. lệ phí.

D. phí.

Câu 11. Nếu quan hệ phân phối không phù hợp thì

A. phân phối thúc đẩy sản xuất phát triển.

B. phân phối kìm hãm sản xuất và tiêu dùng.

C. phân phối bài trừ sản xuất.

D. sản xuất thúc đẩy phân phối phát triển.

Câu 12. Hoạt động con người sử dụng các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt được gọi là

A. sản xuất.

B. phân phối.

C. tiêu dùng.

D. điều tiết.

.................................

.................................

.................................