TOP 100 Đề thi Kinh tế pháp luật 10 (cả năm) (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Kinh tế pháp luật 10 – Kết nối tri thức chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Kinh tế pháp luật lớp 10.

1 10185 lượt xem

Đề thi Kinh tế pháp luật 10 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 2 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án 

Xem chi tiết

-----------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học ...

Môn: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật  10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Giữa học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật  lớp 10 (Kết nối tri thức) có đáp án - (Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Nền kinh tế là khái niệm dùng để chỉ tất cả các hoạt động kinh tế của

A. nhiều quốc gia.

B. một dân tộc.

C. một quốc gia.

D. toàn bộ các quốc gia.

Câu 2. Trong các hoạt động kinh tế cơ bản không bao gồm hoạt động nào sau đây?

A. Sản xuất.

B. Phân phối – trao đổi.

C. Tiêu dùng.

D. Chính trị.

Câu 3. Những người tham gia vào các hoạt động của nền kinh tế được gọi là

A. chủ thể của nền kinh tế.

B. người kinh doanh.

C. chủ thể sản xuất.

D. người tiêu dùng.

Câu 4. Nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá được gọi là

A. thị trường.

B. doanh nghiệp.

C. bất động sản.

D. kinh tế.

Câu 5. Theo nghĩa hẹp, thị trường là nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán

A. vật phẩm.

B. sản phẩm nông nghiệp.

C. hàng hoá.

D. lương thực.

Câu 6. Giá cả của hàng hóa là thước đo của

A. giá trị hàng hóa.

B. giá trị sử dụng hàng hóa.

C. nhu cầu người tiêu dùng.

D. mức cầu trên thị trường.

Câu 7. Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua và người bán được gọi là

A. giá cả.

B. giá trị.

C. giá cả thị trường.

D. giá cả dự tính.

Câu 8. Chủ thể nào sau đây có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?

A. Nhà nước.

B. Chính phủ.

C. Quốc hội.

D. Tòa án.

Câu 9. Ngân sách Nhà nước được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quyền lực nào?

A. Quốc hội.

B. Nhà nước.

C. Chính phủ.

D. Hội đồng nhân dân.

Câu 10.Nhà nước thu thuế thu nhập đặc biệt nhằm mục đích nào sau đây?

A. Điều tiết việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

B. Kích thích sản xuất, tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu.

C.  Làm gián đoạn quá trình sản xuất hàng hóa đặc biệt.

D. Làm gián đoạn quá trình sử dụng dịch vụ đặc biệt.

Câu 11. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau?

A. Thống nhất, tác động qua lại với nhau.

B. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau.

C. Tách rời, không liên quan tới nhau.

D. Rời rạc, bài xích lẫn nhau.

Câu 12. Trong quá trình tiêu dùng, khi sản phẩm tiêu thụ được sẽ thúc đẩy

A. mở rộng sản xuất.

B. thu hẹp sản xuất.

C. sản xuất giữ vững.

D. phân phối giảm.

-----------------------

-----------------------

-----------------------