Câu hỏi:

19/03/2022 4,286

Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cosab=cosa.cosb+sina.sinb.

B. cosa+b=cosa.cosb+sina.sinb.

C. sinab=sina.cosb+cosa.sinb.

Đáp án chính xác

D. sina+b=sina.cosbcos.sinb.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích:

Lời giải.

Ta có:

sinab=sina.cosbcosa.sinb.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 19/03/2022 2,323

Câu 2:

Cho cosa=34;sina>0;sinb=35;cosb<0. Giá trị của cosa+b bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 1,956

Câu 3:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 19/03/2022 1,904

Câu 4:

Cho hai góc nhọn a và b với sina=13,sinb=12. Giá trị của sin2a+b là:

Xem đáp án » 19/03/2022 1,885

Câu 5:

Biết cosab2=12 và sinab2>0; sina2b=35 và cosa2b>0. Giá trị cosa+b bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 1,807

Câu 6:

Biểu thức A=cos2x+cos2π3+x+cos2π3x không phụ thuộc x và bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 1,468

Câu 7:

Rút gọn biểu thức: sina17°.cosa+13°sina+13°.cosa17°, ta được:

Xem đáp án » 19/03/2022 1,327

Câu 8:

Giá trị đúng của biểu thức A=tan30°+tan40°+tan50°+tan60°cos20° bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 1,237

Câu 9:

Biểu thức A=12sin1002sin700  có giá trị đúng bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 1,057

Câu 10:

Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau.

Xem đáp án » 19/03/2022 1,002

Câu 11:

Cho hai góc nhọn a và b với tana=17 và tanb=34. Tính a+b

Xem đáp án » 19/03/2022 947

Câu 12:

Cho cota=15, giá trị sin2a có thể nhận giá trị nào dưới đây:

Xem đáp án » 19/03/2022 924

Câu 13:

Tích số cosπ7.cos4π7.cos5π7 bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 868

Câu 14:

Cho sina=35,cosa<0,cosb=34,sinb>0. Giá trị sinab bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 806

Câu 15:

Cho x,y là các góc nhọn, cotx=34, coty=17. Tổng x+y bằng

Xem đáp án » 19/03/2022 773

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »