Câu hỏi:

19/03/2022 28,232

Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cosab=cosa.cosb+sina.sinb.

B. cosa+b=cosa.cosb+sina.sinb.

C. sinab=sina.cosb+cosa.sinb.

Đáp án chính xác

D. sina+b=sina.cosbcos.sinb.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích:

Lời giải.

Ta có:

sinab=sina.cosbcosa.sinb.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút gọn biểu thức: sina17°.cosa+13°sina+13°.cosa17°, ta được:

Xem đáp án » 19/03/2022 21,980

Câu 2:

Biểu thức A=cos2x+cos2π3+x+cos2π3x không phụ thuộc x và bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 21,557

Câu 3:

Cho hai góc nhọn a và b với sina=13,sinb=12. Giá trị của sin2a+b là:

Xem đáp án » 19/03/2022 20,904

Câu 4:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 19/03/2022 20,116

Câu 5:

Cho cosa=34;sina>0;sinb=35;cosb<0. Giá trị của cosa+b bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 14,854

Câu 6:

Cho cota=15, giá trị sin2a có thể nhận giá trị nào dưới đây:

Xem đáp án » 19/03/2022 12,162

Câu 7:

Biết cosab2=12 và sinab2>0; sina2b=35 và cosa2b>0. Giá trị cosa+b bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 11,305

Câu 8:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 19/03/2022 10,606

Câu 9:

Giá trị đúng của biểu thức A=tan30°+tan40°+tan50°+tan60°cos20° bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 7,658

Câu 10:

Tích số cosπ7.cos4π7.cos5π7 bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 6,762

Câu 11:

Cho sina=35,cosa<0,cosb=34,sinb>0. Giá trị sinab bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 6,741

Câu 12:

Biểu thức A=12sin1002sin700  có giá trị đúng bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 6,574

Câu 13:

Cho x,y là các góc nhọn, cotx=34, coty=17. Tổng x+y bằng

Xem đáp án » 19/03/2022 6,525

Câu 14:

Cho biểu thức A=sin2a+bsin2asin2b. Hãy chọn kết quả đúng :

Xem đáp án » 19/03/2022 6,462

Câu 15:

Tổng A=tan9°+cot9°+tan15°+cot15°tan27°cot27° bằng :

Xem đáp án » 19/03/2022 6,195

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »