Giải sgk Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch sử 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Với giải bài tập Lịch Sử lớp 8 chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử 8 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Lịch Sử 8.

1 4567 lượt xem

Giải SGK Lịch sử 8 (Sách mới)

Giải Lịch sử 8 Kết nối tri thức

Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII

Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 5: Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn

Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Chương 5: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thể kỉ XVIII - XIX

Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học,nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Chương 6: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15: Ấn độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Chương 7: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896

Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

...Đang cập nhật...

Giải Lịch sử 8 Cánh diều

Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 1: Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng công nghiệp

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Bài 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 4: Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn

Bài 5: Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 6: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 7: Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII

Bài 8: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 9: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 10: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Chương 5: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Chương 6: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 13: Trung Quốc và Nhật Bản

Bài 14: Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á

Chương 7: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 16: Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

Bài 17: Việt Nam đầu thế kỉ XX

Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Giải Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng công nghiệp

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 4: Xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh Nguyễn

Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam của người Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 6: Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

Bài 10: Công xã Pa-ri năm 1871

Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Chương 5: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15: Trung Quốc

Bài 16: Nhật Bản

Bài 17: Ấn Độ

Bài 18: Đông Nam Á

Chương 6: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 20: Cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam 1858-1884

Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 22: Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 23: Việt Nam đầu thế kỉ XX

Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

...Đang cập nhật...

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX

Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài 10: Trung Quốc thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918