Nhiệm vụ 1. Sưu tầm thông tin, tìm hiểu về các xu hướng phát triển công nghệ

Trả lời Vận dụng trang 56 Chuyên đề Địa lí 11 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 11.

1 370 lượt xem


Giải Chuyên đề Địa lí 11 Kết nối tri thức Chuyên đề 11.3: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

Vận dụng trang 56 Chuyên đề Địa Lí 11: Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1. Sưu tầm thông tin, tìm hiểu về các xu hướng phát triển công nghệ trong Cách mạng công nghiệp 4.0 tại một ngành kinh tế ở địa phương em.

Nhiệm vụ 2. Dựa trên các xu hướng phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, thi thập thông tin và trình bày về cơ hội việc làm của một ngành nghề liên quan mà em quan tâm nhất.

Lời giải:

(*) Lựa chọn: thực hiện nhiệm vụ 1

(*) Bài tham khảo: Xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt:

- Cơ cấu lại sản xuất theo hướng toàn diện, bền vững, hiện đại theo quy hoạch, từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo quy hoạch.

- Lồng ghép các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng để ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện… phục vụ sản xuất.

- Phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu mạnh.

- Tăng cường các giải pháp phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả các đề án nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi giống cây trồng, phát triển cây dược liệu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu sản xuất giống rau, hoa, cây đặc sản đầu dòng sạch bệnh…

- Ứng dụng máy móc thiết bị vào các khâu làm đất, tưới nước, bón phân và thu hoạch phù hợp với từng điều kiện địa hình.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dự tính, dự báo dựa trên bản đồ xác định dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện các chương trình, dự án công nghệ sinh học lai tạo, nuôi cấy giống cây trồng mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cho năng suất và chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất thương phẩm…

- Đẩy mạnh chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá, phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại; nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ ổn định theo hợp đồng.

1 370 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: