Câu hỏi:

31/03/2022 1,320

Thiên nhiên vùng đồi núi Đông Bắc mang sắc thái

A. Cận xích đạo gió mùa. 

B. Ôn đới gió mùa.

C. Cận nhiệt đới gió mùa. 

Đáp án chính xác

D. Nhiệt đới ẩm gió mùa.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Kiến thức bài 6+ 9+11+12, SGK 12

Cách giải:

Vùng núi Đông Bắc nằm ở phía Bắc, có các cánh cung mở rộng về phía Bắc, phía Đông => tạo hành lang hút gió mùa đông bắc => nhiệt độ hạ thấp vào mùa đông => Thiên nhiên mang sắc thái khí hậu cận nhiệt đới gió mùa

Chọn C

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2019

 

Vùng

Diện tích (km2)

Dân số (nghìn người)

Trung du và miền núi Bắc Bộ

95 221,9

12 569,3

Tây Nguyên

54 508,3

5 861,3

Đông Nam Bộ

23 552,8

17 930,3

Đồng bằng sông Cửu Long 

40 816,4

17282,5

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng nước ta, năm 2019?

Xem đáp án » 31/03/2022 2,806

Câu 2:

Cho bảng số liệu: 

LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

(Đơn vị: Nghìn người) 

Năm

2009

2013

2017

2019

Khu vực I

24606,0

24399,3

21458,7

18831,4

Khu vực II

9561,6

11086,0

14104,5

16456,7

Khu vực III

13576,0

16722,5

18145,1

19371,1

 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2009 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

Xem đáp án » 31/03/2022 1,592

Câu 3:

Nước ta có tỉ lệ dân nông thôn còn lớn chủ yếu do

Xem đáp án » 31/03/2022 1,547

Câu 4:

Hiện tượng cát bay, cát chảy thường xảy ra ở vùng ven biển

Xem đáp án » 31/03/2022 833

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng về phân bố đô thị của nước ta?

Xem đáp án » 31/03/2022 242

Câu 6:

Vùng núi Tây Bắc có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm chủ yếu là do

Xem đáp án » 31/03/2022 238

Câu 7:

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất khu vực đồi núi nước ta

Xem đáp án » 31/03/2022 170

Câu 8:

Cho biểu đồ: 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, NĂM 2009 VÀ 2019 (ảnh 1)

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, NĂM 2009 VÀ 2019 (%) 

 

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2019 so với 2009?

 

Xem đáp án » 31/03/2022 166

Câu 9:

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

Xem đáp án » 31/03/2022 150

Câu 10:

Biện pháp kém hiệu quả nhằm chống xói mòn đất đai ở vùng đồi núi nước ta là

Xem đáp án » 31/03/2022 147

Câu 11:

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên đặc điểm cơ bản của tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là do

Xem đáp án » 31/03/2022 145

Câu 12:

Đồng bằng sông Hồng có nhiều ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước là do

Xem đáp án » 31/03/2022 128

Câu 13:

Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam ở nước ta là do

Xem đáp án » 31/03/2022 122

Câu 14:

Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc khác với vùng núi Trường Sơn Nam chủ yếu do tác động của

Xem đáp án » 31/03/2022 111

Câu 15:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây? 

Xem đáp án » 31/03/2022 110

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »